L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 98.590.513.793,76 €

MOLT PER RECORDAR; RES A CELEBRAR

Publicat el 24-06-2015

La Comandancia General de Baleares recentment ha celebrat la conquesta borbònica de Mallorca i Eivissa - últim reducte de la Corona d'Aragó oposat a l'absolutisme de Felip V-. Caldria fer un poc de memòria històrica per avaluar que és el que realment s'ha celebrat. El Regne de Mallorca, abans de 1715 gaudia d'un sistema de representació política semblant -tret del sufragi universal- al de l'actual Congrés dels Diputats espanyol. En el si del Gran i General Consell hi cabien tots els estaments (cavallers, ciutadans, mercaders, menestrals i forans) i els temes d'interès públic que requerien l'esforç i afectaven la butxaca de tots es debatien i resolien per majoria de vots: "lo que la major part aprova, la solemne autoritat aferma" (segle XV).

Les autoritats mallorquines eren sobiranes en tot allò referit a la imposició, captació i gestió dels recursos tributaris. La dominació borbònica suposà la derogació de les nostres institucions d'autogovern centenàries (vigents d'ençà que el rei Jaume I va crear el Regne de Mallorca) i la conversió del 70% de tributs municipals en drets reials, això vol dir que els impostos més importants pel seu volum (sal, duanes, tabac...) foren apropiats per la nova administració borbònica. Uns doblers que a partir d'aleshores farien un viatge d'anada a Madrid però no de tornada. Poc temps després s'hi afegí la talla anual (contribució directa) de 32.000 pesos = 38.400 lliures mallorquines.

L'estanc de l'aiguardent privà molts de jornalers mallorquins d'aquesta substància que disminuïa la sensació de fam. Això passava en el context generalitzat d'una alimentació molt deficient que venia donada per l'espoli fiscal que va subseguir a la conquesta borbònica. L'impost del vi, de nova creació, fou commutat per una aportació anual de 63.000 lliures. Si a finals de la Guerra de Successió (1714-1715) els doblers pagadors per Mallorca a l'erari reial oscil·laven entorn a unes 70.000-75.000 lliures, l'any 1758 (43 anys després d'implantat el règim borbònic) aquesta xifra s'havia gairebé quintuplicat =317.113 lliures.

Què és, doncs, el que s'ha celebrat? Una conquesta manu miltari i la conseqüent espoliació fiscal? En dir conquesta ho feim remarcant tot el sentit que se li pot donar a una ocupació militar, amb l'eliminació de l'exèrcit insular, i l'ocupació i allotjament a les llars dels mallorquins de la nova tropa felipista. Tot això va ser sufragat pels illencs, sota les ordres d'un rei que va mostrar un menyspreu absolut pels drets històrics dels conquerits i les seves institucions. Un monarca que no havia de donar compte a ningú dels actes que duria a terme, per tal de posar sota el jou del seu absolutisme els habitants d'unes comunitats que ell mateix anomenava "las provincias rebeldes" -referint-se, naturalment, a la Corona d'Aragó-. Tot plegat ens torna a plantejar: són aquests fets motiu de celebració ? Per a qui? I en benefici de qui?

Abans d'acabar reproduïm part de les ordres que tenia el cavaller d'Asfeld, dictades per Felip V, sobre l'ocupació de Mallorca:

4º.-Se publicarà también otro bando para que todos sepan que cualquier Castillo o Casa fuerte que se mantuviere en defensa, será quemada y deshecha hasta los cimientos, y toda la gente que se encontrare dentro será ahorcada, y si los dueños de dichas Casas (aunque no se encuentren en ellas) tienen parte en las prevenciones de su defensa, serán castigados como si estuviesen en ellas y sus bienes confiscados sin remisión.

5º.-Todo lo que se diere a entender así será sin detenerse un instante en la empresa de Alcudia, a la cual marchará el caballero d'Asfeld con la mayor diligencia por si fuere posible cortar a la guarnición y sus Pueblos cualquier socorro, comunicación o prevención más de la que tuvieren al tiempo del desembarco.

6º.-Circunvalada la Plaza se llamará al Comandante de ella para que se le de a entender, y a toda la guarnición y Pueblos, así en voz como por edictos impreso y repartidos a todos en el mayor numero que fuere posible, que si dentro de dos dias no rinde a plaza se ahorcarán, y toda la guarnición se pasará a cuchillo sin remisión, y se abandonará la Villa y su Pueblo al saqueo; y que al contrario, si dentro del dicho término de dos dias se rinden, se dará licencia a toda la guarnición para que se retire adonde le pareciere fuera de la Isla y Dominio de S. M. si no toman partido en las tropas del Rey, concediéndoles desde ahora sus vidas y haciendas.

7º.-Pasados estos dias sin que se rinda la Plaza a la obediencia del Rey debajo de estas condiciones, se abrirá trinchera, y se formará el sitio de manera que con los mas vivos y rigurosos esfuerzos se pueda reducir y castigar conforme a lo mandado en el articulo precedente, a fin de que sirva de ejemplar a la de Palma.

8º.- Reducida esta Plaza de Alcudia y guarnecida de gente competente para su seguridad y la del depósito de víveres y municiones que hubierer desembarcado, pasará el caballero d'Asfeld con las mayores fuerzas a formar el bloqueo de la plaza de Palma, de manera que no tengan comunicación alguna con la tierra de aquella isla..." 

Molts de mallorquins foren bandejats, altres moriren en defensa de les seves constitucions i llibertats. Per tant, consideram una ofensa que se celebrin a ca nostra uns fets que fa tres-cents anys acabaren amb la vida de molts mallorquins, i comportaren un fort patiment, vergonya i submissió als que continuaren en vida. A més, les conseqüències nefastes d'aquella derrota encara són presents a les nostres vides, tant des del punt de vista cultural com polític i econòmic. Per tot això, demanam a tots els ajuntaments, al Consell de Mallorca i al Govern Balear que, a més de no participar en cap dels actes de celebració dels 300 anys de la "Capitania General de Baleares", es manifesti contra aquesta indignitat.

Palma, 23 de juny de 2015
Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Torna a comunicats

Agenda

Piulades