L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 98.341.077.446,50 €

L'ASM s'oposa que el Govern de les Illes Balears tudi doblers en regals a la Guàrdia Civil

Publicat el 20-02-2016

El president de l'ASM Cristòfol Soler en el moment de registar un dels recursos.

 

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha presentat DOS RECURSOS POTESTATIUS DE REPOSICIÓ: 

1) Davant la conselleria de Presidència, contra l'autorització d'adquisició i compra d’una bandera Fuerzas Armadas Gala España amb escut i text, mides 147,5 x 128 cm, d’una portabandera Fuerzas Armadas per a bandera nacional, una bandolera Fuerzas Armadas per a bandera, una corbata España Fuerzas Armadas i una corbata Gran Cruz Beneficència.

2) Davant la conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, contra l'autorització de la cessió gratuïta del material indicat en el punt anterior a la 17ena Zona de la Guàrdia Civil, Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les al·legacions sobre les quals l'ASM sustenta els dos recursos són: 

PRIMERA.- Manca de competència de la comunitat autònoma en matèria de cossos i forces de seguretat de l’estat i en concret sobre la Guàrdia Civil.

SEGONA.- Vulneració del principi constitucional d’eficàcia i dels principis d’eficiència i racionalitat en la despesa pública.

TERCERA.- Vulneració de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

QUARTA.- Vulneració de la normativa pressupostària.

CINQUENA.- Vulneració de la llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la CAIB.

SISENA.- Que es presenta aquest mateix escrit conjuntament a les conselleries de Presidència i d’Hisenda i Administracions Públiques atès que totes dues han intervingut en l’actuació impugnada de compra de béns mobles destinats a la Guàrdia Civil, actuació contrària a l’ordenament jurídic, mitjançant l’adopció de resolucions que són per tant nul.les.

En definitiva, mitjançant aquests recursos l'ASM al·lega que que no té cap sentit que una comunitat autònoma mal finançada, amb una situació d’asfíxia financera que provoca que no tingui accés als mercats dels deute i que necessiti l’auxili del Fons de Liquiditat Autonòmica per fer front  a les seves obligacions, es dediqui a fer regals que tenen un cost de més de 6.000 euros a un ens dependent de l’Estat com és la Guàrdia Civil.

No existeix, per tant, cap raó ni cap motivació mínima, en base a les competències de la Comunitat Autònoma, que justifiqui aquesta actuació arbitrària i que vulnera de forma flagrant els principis d’eficàcia, eficiència, economia i racionalització en la despesa, la qual cosa la converteix en un malbaratament absurd d'uns recursos pressupostaris escassos.

Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

Torna a comunicats

Agenda

Piulades