L'espoliació per part de l'estat espanyol a les Illes Balears des de l'any 1995 fins ara és de 99.172.196.458,95 €

L'ASM acusa d'antidemocràtic el manifest contra el referèndum de Catalunya impulsat per Oliver Araujo

Publicat el 19-09-2017
Censura
 
L'Assemblea Sobiranista de Mallorca acusa d'antidemocràtic el manifest d'un grup de professors de dret constitucional contra el referèndum de Catalunya, encapçalats pel Sr. Joan Oliver Araujo, basat en la idea que és contrari a la constitució espanyola i el dret internacional.
 
Ben al contrari, la constitució espanyola assumeix a l'article 10, referit als drets i deures fonamentals, "la Declaració universal de drets humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya". Entre aquests acords hi ha la carta fundacional de les Nacions Unides, que al capítol primer estableix com a propòsit "Desenvolupar entre les nacions relacions amistoses basades en el respecte al principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació, i prendre totes aquelles altres mesures adequades per a enfortir la pau universal". 
 
Per altra banda, el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, acordat per les Nacions Unides el 16 de desembre del 1966, estableix també a l'article 1 que "Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació. En virtut d’aquest dret, determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.»
 
Per si amb això no n'hi hagués prou, aquest mateix article afegeix que els estats signants del Pacte "promouran l’exercici del dret d’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides".

Cal recordar que l'estat espanyol també és signant de la Declaració sobre l’Atorgament de la Independència als Pobles i Països Colonials, que afirma que «Tots els pobles tenen el dret d’autodeterminació». Si bé la Declaració limita els seus efectes a una llista oficial de colònies, el sentit del dret d'autodeterminació com a dret fonamental torna a ser inequívoc.

El manifest també falta a la veritat quan diu que el dret internacional no permet un referèndum unilateral, perquè la sentència de 2010 del Tribunal Internacional de Justícia sobre Kossove afirma que no hi ha cap norma legal internacional que prohibeixi una declaració d’independència ni "cap prohibició contra la unilateralitat en sí."

 
Ens sembla una broma de mal gust que a aquestes alçades el sr. Oliver Araujo proposi una reforma de la constitució per "encaixar" Catalunya dins Espanya, quan tothom amb dos dits de front sap que això és impossible perquè fan falta dos terços del congrés de diputats per aprovar-la. Des de l'ASM lamentam el trist paper dels signants del manifest, que callen davant les darreres retallades de drets perpetrades pel Govern espanyol, per exemple contra la llibertat d'expressió, reconeguda a l'article 20 de la constitució espanyola, i es retraten davant els demòcrates de tot el món posant la "sagrada unidad de España" per damunt de la voluntat de milions de persones i d'un govern elegit democràticament.
 
Palma, 17 de setembre de 2017

Secretariat de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca

 

Torna a comunicats

Agenda

Piulades